Regulamin

Regulamin Konkursu

Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia III edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” (zwanego dalej „Konkursem”) na najlepsze projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP).

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (IZ RPO WP). Obsługa administracyjna wraz z prowadzeniem Biura Konkursu, przeprowadzeniem naboru uczestników oraz promocji laureatów została powierzona firmie Smartlink Sp. z o.o.
 2. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jako element projektu „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU”.
 3. Konkurs realizowany jest w oparciu o zapisy Strategii komunikacji RPO WP 2014-2020, Strategii komunikacji FEP 2021-2027 oraz „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na 2023 rok”.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej efektywnych przedsięwzięć dofinansowanych w ramach RPO WP 20214-2020 i ocena ich wpływu na rozwój regionu.
 5. Konkurs ma również na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o Funduszach Europejskich i ich roli w procesie rozwoju regionu, promocję efektów wdrażania RPO WP poprzez prezentację dobrych praktyk wyłonionych w trakcie Konkursu.
 6. Z Konkursu wyłączone są projekty, które zostały zgłoszone w poprzednich edycjach w 2019 i 2021 roku.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć beneficjenci RPO WP na lata 2014-2020. Dopuszcza się przyjęcie do Konkursu projektów zakończonych pod względem rzeczowym.
 2. Z udziału w konkursie wyłączone jest Województwo Podkarpackie; nie dotyczy jednostek organizacyjnych Województwa.

III. Warunki udziału

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest otrzymanie zaproszenia do udziału i wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie cyfrowej, a następnie przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi projektu (min. 3, maks. 10 zdjęć) do Biura Konkursu.
 2. Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi muszą zostać wysłane na adres mailowy: konkurs@mistrzowskiezmiany.pl do 29 września 2023 r., do godz. 23.59. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą̨ rozpatrywane. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega możliwość przedłużenia ww. terminu.
 3. Obowiązkowe jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu braków formalnych pracownicy Biura Konkursu mogą̨ poprosić Uczestnika o uzupełnienie wskazanych danych.
 4. Wysłanie wypełnionego formularza, z zaznaczonymi zgodami, wraz z materiałami wizualnymi dotyczącymi zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu Konkursu oraz zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w celu promocji laureatów.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

IV. Kapituła Konkursu

 1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej lub osoby przez niego wskazanej.
 2. W skład Kapituły wchodzą̨ przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Biura Konkursu oraz rzecznik Funduszy Europejskich w UMWP w Rzeszowie. Do końcowych etapów oceny projektów Organizator może zaprosić przedstawiciela Komisji Europejskiej.
 3. Kapituła typuje projekty do udziału w Konkursie spośród wszystkich projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2014-2020.
 4. Ocena przedsięwzięć przebiega w trzech etapach:
 • Członkowie Kapituły oceniają wytypowane przedsięwzięcia (tylko poprawne pod względem formalnym) w systemie on-line
 • I spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły z puli najwyżej ocenionych zgłoszeń nominują maksymalnie 21 projekty
 • II spotkanie Kapituły – po wizytach u nominowanych, których odwiedzą redaktor i fotograf, członkowie Kapituły dokonują wyboru 7 zwycięzców (po 1 w każdej kategorii)
 • Kapituła podejmuje decyzje większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły.

V. Kategorie Konkursu

Konkurs obejmuje 7 kategorii:

 1. Mistrz konkurencyjności – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi, uwzględniające regionalne inteligentne specjalizacje
 2. Mistrz zdrowia – projekty stawiające na modernizację infrastruktury ochrony zdrowia, wprowadzanie usług cyfrowych, innowacyjne formy leczenia i terapii
 3. Mistrz zrównoważonego rozwoju – projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego, zapobieganie zmianom klimatycznym i/lub zmniejszenie ich skutków oraz zachowanie bioróżnorodności
 4. Mistrz kultury i turystyki – projekty chroniące i promujące dziedzictwo kulturowe regionu i zwiększające jego atrakcyjność turystyczną
 5. Mistrz edukacji – projekty w estetyczną, funkcjonalną i przyjazną dla dzieci i młodzieży infrastrukturę edukacji oraz innowacyjne programy wychowania i nauczania
 6. Mistrz wrażliwości społecznej – projekty przyczyniające się do włączenia społecznego grup najbardziej narażonych na wykluczenie (osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych, mniejszości seksualnych i etnicznych)
 7. Mistrz modernizacji – projekty infrastrukturalne i projekty systemowe, które w istotny sposób zmieniły Podkarpacie w nowoczesny, przyjazny i bezpieczny region Unii Europejskiej.

VI. Kryteria oceny

 1. Podstawowe kryteria oceny dokonywanej przez Kapitułę to:
 • efekty realizacji projektu i ich trwałość (co udało się zrealizować w ramach projektu) – od 0 do 20 pkt.
 • efekty pośrednie (wpływ realizacji projektu na rozwój regionu, przedsiębiorczości, gospodarki, turystyki, kultury, wpływ na poprawę jakości życia etc.) – od 0 do 15 pkt.
 • zastosowanie rozwiązań innowacyjnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju – od 0 do 10 pkt.
 • przestrzeganie polityk horyzontalnych, w tym np. zastosowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami – od 0 do 10 pkt.
 • skuteczna promocja projektu – od 0 do 5 pkt.
 • otrzymane nagrody, certyfikaty, wyróżnienia – od 0 do 5 pkt.
 1. Na ocenę mogą mieć wpływ materiały zebrane podczas wizytacji na miejscu realizacji projektu.

VII. Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są w 7 kategoriach:
 • Mistrz konkurencyjności
 • Mistrz zrównoważonego rozwoju
 • Mistrz edukacji
 • Mistrz zdrowia
 • Mistrz kultury i turystyki
 • Mistrz wrażliwości społecznej
 • Mistrz modernizacji
 1. Dodatkową nagrodę otrzyma nominowany projekt, który uzyska najwięcej głosów w głosowaniu internetowym.
 2. Nominowani i laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej mistrzowskiezmiany.pl oraz w serwisach internetowych UMWP: podkarpackie.pl , www.rpo.podkarpackie.pl oraz https://funduszeue.podkarpackie.pl/
 3. Maksymalna liczba nominacji wynosi 21 – po 3 w każdej kategorii.
 4. Wszyscy nominowani otrzymają dyplom.
 5. Laureaci, czyli zdobywcy 1. miejsca w każdej z 7 kategorii, otrzymają główną nagrodę – statuetkę „Mistrzowska zmiana” oraz dodatkowy pakiet promocyjny.
 6. Laureat głosowania internetowego otrzyma statuetkę „Mistrzowska zmiana”.
 7. Wszyscy nominowani będą objęci kampanią promocyjną obejmującą m.in.:
 • prezentacje na stronie konkursowej mistrzowskiezmiany.pl
 • prezentację projektów w albumie podsumowującym Konkurs. Opisy będą przygotowane przez redaktora, a zdjęcia do albumu wykona fotograf
 • promocję w mediach społecznościowych UMWP.

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu pn. „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej „Administrator”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratoramożna kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
 • mailowo: iod@podkarpackie.pl
 • telefonicznie: 17 747 67 09 lub
 • listownie na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w okresie trwania Konkursu w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, przez podmiot obsługujący Biuro Konkursu, tj. przez Smartlink Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, na podstawie zawartej umowy. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje uczestnictwo w konkursie.
 3. Odbiorcami Państwa danych będzie firma Smartlink Sp z o.o., na podstawie zawartej umowy na realizacje zadania publicznego oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe niebędą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.).
 5. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane zgodnie z art. 22 RODO.
 6. Jako administrator Państwa danych zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

IX. Prawo do wykorzystania materiałów

 1. Przesłane na Konkurs materiały wizualne i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez IZ RPO WP i nie będą zwracane.
 2. Uczestnik zgłaszający projekt ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub praw własności do materiałów wizualnych, jakie mogą wyniknąć w związku ze zgłoszeniem ich do Konkursu.
 3. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez dokonanie zgłoszenia projektu do Konkursu, uczestnik udziela IZ RPOWP niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z utworów załączonych do zgłoszenia konkursowego, w szczególności zdjęć czy filmów. Powyższa licencja obejmuje prawo do:
 • wykorzystania utworów w celach promocyjnych w ramach działalności IZ RPOWP, w tym m.in. poprzez wprowadzanie utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci typu Internet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci
 • upubliczniania utworów w formie elektronicznej
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy oraz w zakresie obrotu egzemplarzami, na których zostały one utrwalone
 • użyczenia lub najmu egzemplarzy
 • wykorzystania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji.

Biuro Konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”

e-mail: konkurs@mistrzowskiezmiany.pl
tel. kom.: 602 510 639, 605 166 002, 602 510 538