Regulamin

Regulamin Konkursu

Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” (zwanego dalej „Konkursem”) na najlepsze projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP).

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (UMWP) – Instytucja Zarządzająca RPO WP. Obsługa administracyjna wraz z prowadzeniem Biura Konkursu, przeprowadzeniem naboru uczestników oraz promocji laureatów została powierzona firmie Smartlink Sp. z o.o.
  2. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  3. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej efektywnych przedsięwzięć dofinansowanych w ramach RPO WP i ocena ich wpływu na rozwój regionu.
  4. Konkurs ma również na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o Funduszach Europejskich i ich roli w procesie rozwoju regionu, promocję efektów wdrażania RPO WP poprzez prezentację dobrych praktyk wyłonionych w trakcie Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć beneficjenci RPO WP na lata 2014-2020. Dopuszcza się przyjęcie do Konkursu projektów zakończonych pod względem rzeczowym.
  2. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane projekty realizowane lub współorganizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.
 3. Warunki udziału
  1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie cyfrowej i przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi projektu (np. zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje) za pośrednictwem strony internetowej mistrzowskiezmiany.pl.
  2. Uczestnik może także zwrócić się do Biura Konkursu z prośbą o przesłanie formularza drogą mailową.
  3. Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi muszą zostać wysłane do 14 czerwca 2019 r., do godz. 23.59. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą̨ rozpatrywane.  UWAGA – dn. 14 czerwca termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty do 23 czerwca, godz. 23:59.
  4. Obowiązkowe jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu braków formalnych pracownicy Biura Konkursu mogą̨ poprosić Uczestnika o uzupełnienie wskazanych danych.
  5. Uczestnik określa w zgłoszeniu kategorię, do której zgłasza przedsięwzięcie.
  6. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o zmianie kategorii i nie będzie to stanowiło błędu formalnego.
  7. Wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z materiałami multimedialnymi dotyczącymi zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu Konkursu oraz zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w celu promocji laureatów.
  8. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu więcej niż jeden projekt, pamiętając wówczas, że należy przygotować odrębne zgłoszenia, które będą podlegały indywidualnej ocenie.
  9. Projekt do konkursu może zgłosić jedynie beneficjent, który realizował dane przedsięwzięcie.
  10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Kapituła Konkursu
  1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Zarządzania RPO lub osoby przez niego wskazanej.
  2. W skład Kapituły wchodzą̨ przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Biura Konkursu oraz rzecznik Funduszy Europejskich w UMWP w Rzeszowie, a także opiekun RPO WP w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.
  3. Ocena przedsięwzięć przebiega w trzech etapach:
   1. Członkowie Kapituły oceniają zgłoszone przedsięwzięcia (tylko poprawne pod względem formalnym) w systemie on-line
   2. I spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły spośród najwyżej ocenionych zgłoszeń wybierają 25 nominowanych projektów
   3. II spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły dokonują wyboru 5 zwycięzców (po 1 w każdej kategorii) po wizytach u nominowanych, których odwiedzą redaktor i profesjonalny fotograf.
  4. Przed ogłoszeniem nominacji Organizator konkursu zweryfikuje prawidłowość realizacji projektu pod względem prawnym i finansowym. Projekt, w którym na etapie weryfikacji stwierdzono nieprawidłowości, nie bierze dalej udziału w konkursie. Jego miejsce zajmuje kolejny najwyżej oceniony projekt w tej samej kategorii.
  5. Kapituła podejmuje decyzje większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły.
 5. Kategorie Konkursu. Konkurs obejmuje 5 kategorii:
  • Dla rodziny – projekty związane z ochroną zdrowia, obejmujące m.in. żłobki, przedszkola, pomoc społeczną i wsparcie rodziny
  • Dla środowiska – projekty służące polepszeniu jakości życia i zwiększaniu atrakcyjności regionu
  • Dla gospodarki – projekty sprzyjające przedsiębiorczości, rozwojowi konkurencyjnych i innowacyjnych firm
  • Dla mobilności – projekty podnoszące jakość infrastruktury komunikacyjnej – transportu kolejowego, drogowego i miejskiego
  • Dla lepszego jutra – projekty mające na celu rozwój kwalifikacji zawodowych, wspieranie rynku pracy i podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych.
 6. Kryteria oceny
  1. Podstawowe kryteria oceny dokonywanej przez Kapitułę to:
   • bezpośrednie efekty realizacji projektu i ich trwałość (co udało się zrealizować w ramach projektu) – od 0 do 10 pkt.
   • wpływ realizacji projektu na rozwój regionu (skala oddziaływania projektu na rozwój przedsiębiorczości, gospodarki, turystyki, kultury, wpływ na poprawę jakości życia etc.) – od 0 do 10 pkt.
   • zastosowanie innowacyjnych, oryginalnych rozwiązań na etapie koncepcji lub realizacji projektu – od 0 do 10 pkt.
   • efekty pośrednie – jaki wpływ miał projekt na otoczenie gospodarcze, instytucjonalne, społeczne – od 0 do 5 pkt.
   • skuteczna promocja projektu – od 0 do 5 pkt.
   • otrzymane nagrody, certyfikaty, wyróżnienia – od 0 do 5 pkt.
   • wykonane i udokumentowane badania przed rozpoczęciem i po realizacji projektu, prezentujące w obiektywny sposób wskaźniki rezultatu projektu – od 0 do 5 pkt.
 7. Nagrody
  1. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach:
   1. Dla rodziny
   2. Dla środowiska
   3. Dla gospodarki
   4. Dla mobilności.
   5. Dla lepszego jutra
  2. Nominowani i laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej mistrzowskiezmiany.pl oraz w serwisach internetowych UMWP: podkarpackie.pl, rpo.podkarpackie.pl.
  3. Maksymalna liczba nominacji wynosi 25 – po 5 w każdej kategorii.
  4. Główną nagrodą dla zwycięzców każdej kategorii jest statuetka „Mistrzowska zmiana” oraz udział w filmowym spocie promocyjnym.
  5. Dodatkowo spośród przyznanych 25 nominacji internauci wybiorą w drodze głosowania jeden – ich zdaniem – najlepszy projekt. Codziennie internauta może oddać jeden głos na wybrany projekt.
  6. Wszyscy nominowani będą objęci kampanią promocyjną obejmującą m.in.:
   1. prezentacje na stronie konkursowej mistrzowskiezmiany.pl
   2. prezentację projektów w albumie podsumowującym Konkurs. Opisy dobrych praktyk będą przygotowane przez redaktora i przetłumaczone na język angielski. Zdjęcia do albumu wykona profesjonalny fotograf
   3. inspirowane i sponsorowane publikacje w mediach lokalnych
   4. promocję w mediach społecznościowych UMWP: facebook.com/zmieniamypodkarpackiezrpo.
 8. Dane osobowe
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.
  3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych.
  4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych (iod@podkarpackie.pl). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia, a z uwagi na charakter promocyjny nagród brak zgody powoduje, że UMWP nie może wywiązać się ze zobowiązań określonych w pkt VII Regulaminu.
  5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
   1. administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej „Administrator”).
   2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w UMWP, z którym można się kontaktować
    • mailowo: iod@podkarpackie.pl
    • telefonicznie: 17 747 67 09 lub
    • listownie na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;
   3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez uczestnika Konkursu zgody (art. 6 ust 1 pkt. a) RODO w celu rejestracji zgłoszenia do Konkursu i dalej jak w pkt VIII ust. 3;
   4. dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez podmiot obsługujący Biuro Konkursu, tj. przez Smartlink sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. Dane będą przetwarzane, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu;
   5. dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu.
   6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   7. dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) – o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
   8. uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   9. uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Prawo do wykorzystania materiałów
  1. Przesłane na Konkurs materiały wizualne i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez UMWP i nie będą zwracane.
  2. Uczestnik zgłaszający projekt ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub praw własności do materiałów wizualnych, jakie mogą wyniknąć w związku ze zgłoszeniem ich do Konkursu.
  3. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
  4. Poprzez dokonanie zgłoszenia projektu do Konkursu, uczestnik udziela UMWP niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez UMWP z utworów załączonych do zgłoszenia konkursowego, w szczególności zdjęć, filmów itp. Powyższa licencja obejmuje prawo do:
   1. wykorzystania utworów w celach promocyjnych w ramach działalności UMWP, w tym m.in. poprzez wprowadzanie utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci typu Internet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci
   2. upubliczniania utworów w formie elektronicznej
   3. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
   4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy oraz w zakresie obrotu egzemplarzami, na których zostały one utrwalone
   5. użyczenia lub najmu egzemplarzy
   6. wykorzystania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji.

Biuro Konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
e-mail: konkurs@mistrzowskiezmiany.pl
tel. kom.: 605 517 009, 605 166 002, 605 165 008