Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rejestracją zgłoszenia. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu pn. „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej „Administrator”).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:

  • mailowo: iod@podkarpackie.pl
  • telefonicznie: 17 747 67 09 lub
  • listownie na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w okresie trwania Konkursu w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, przez podmiot obsługujący Biuro Konkursu, tj. przez Smartlink Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, na podstawie zawartej umowy. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje uczestnictwo w konkursie.
6. Odbiorcami Państwa danych będzie firma Smartlink Sp z o.o., na podstawie zawartej umowy na realizacje zadania publicznego oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.).
8. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane zgodnie z art. 22 RODO.
9. Jako administrator Państwa danych zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.