O konkursie

Kto zostanie jednym z 7 mistrzów Funduszy Europejskich mijającej perspektywy finansowej w województwie podkarpackim? Projekty, które wskaże Kapituła zostaną zaproszone do udziału w konkursie. Następnie, spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła nominuje 21 najlepszych, które staną do rywalizacji o siedem statuetek mistrzów. Zapoznaj się z kategoriami i etapami konkursu.

Nominowanych i zwycięzców III edycji wybieramy w siedmiu kategoriach:

  1. Mistrz konkurencyjności – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi, uwzględniające regionalne inteligentne specjalizacje
  2. Mistrz zdrowia – projekty stawiające na modernizację infrastruktury ochrony zdrowia, wprowadzanie usług cyfrowych, innowacyjne formy leczenia i terapii
  3. Mistrz zrównoważonego rozwoju – projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego, zapobieganie zmianom klimatycznym i/lub zmniejszenie ich skutków oraz zachowanie bioróżnorodności
  4. Mistrz kultury i turystyki – projekty chroniące i promujące dziedzictwo kulturowe regionu i zwiększające jego atrakcyjność turystyczną
  5. Mistrz edukacji – projekty w estetyczną, funkcjonalną i przyjazną dla dzieci i młodzieży infrastrukturę edukacji oraz innowacyjne programy wychowania i nauczania
  6. Mistrz wrażliwości społecznej – projekty przyczyniające się do włączenia społecznego grup najbardziej narażonych na wykluczenie (osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych, mniejszości seksualnych i etnicznych)
  7. Mistrz modernizacji – projekty infrastrukturalne i systemowe, które w istotny sposób przyczyniły się do zmiany Podkarpacia w nowoczesny, przyjazny i bezpieczny region Unii Europejskiej.

Ocena przedsięwzięć przebiega w trzech etapach:

Etap I: członkowie Kapituły oceniają pod względem formalnym wytypowane przez ekspertów przedsięwzięcia.
Etap II: pierwsze spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły spośród najwyżej ocenionych zgłoszeń wybierają 21 nominowanych projektów.
Etap III: drugie spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły dokonują wyboru 7 zwycięzców (po jednym w każdej kategorii) po wizytach w miejscach realizacji nominowanych projektów.

Zebrane informacje o nominowanych projektach zostaną umieszczone na stronie mistrzowskiezmiany.pl. Spośród nich internauci wybiorą najlepszy – ich zdaniem – projekt. Natomiast Kapituła Konkursu wskaże 7 laureatów – po jednym w każdej kategorii. Laureaci zostaną nagrodzeni przez Marszałka Województwa mistrzowskimi statuetkami. Wszystkie nominowane przedsięwzięcia pokażemy w albumie, do którego zdjęcia przygotuje profesjonalny fotograf. Dodatkowo dla zwycięzców zostaną przygotowane spoty filmowe.

Wszystkie nominowane i nagrodzone projekty będą promowane w działaniach realizowanych przez Województwo Podkarpackie.