Kategorie

Nominowanych i zwycięzców III edycji wybieramy w siedmiu kategoriach:

  1. Mistrz konkurencyjności – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi, uwzględniające regionalne inteligentne specjalizacje
  2. Mistrz zdrowia – projekty stawiające na modernizację infrastruktury ochrony zdrowia, wprowadzanie usług cyfrowych, innowacyjne formy leczenia i terapii
  3. Mistrz zrównoważonego rozwoju – projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego, zapobieganie zmianom klimatycznym i/lub zmniejszenie ich skutków oraz zachowanie bioróżnorodności
  4. Mistrz kultury i turystyki – projekty chroniące i promujące dziedzictwo kulturowe regionu i zwiększające jego atrakcyjność turystyczną
  5. Mistrz edukacji – projekty w estetyczną, funkcjonalną i przyjazną dla dzieci i młodzieży infrastrukturę edukacji oraz innowacyjne programy wychowania i nauczania
  6. Mistrz wrażliwości społecznej – projekty przyczyniające się do włączenia społecznego grup najbardziej narażonych na wykluczenie (osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych, mniejszości seksualnych i etnicznych)
  7. Mistrz modernizacji – projekty infrastrukturalne i systemowe, które w istotny sposób przyczyniły się do zmiany Podkarpacia w nowoczesny, przyjazny i bezpieczny region Unii Europejskiej.