Regulamin

Regulamin głosowania internautów

na najlepszy projekt nominowany w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”

 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie (UMWP). Obsługa administracyjna wraz z prowadzeniem Biura Konkursu została powierzona firmie Smartlink Sp. z o.o.
 2. Głosowanie internautów odbywa się poprzez stronę mistrzowskiezmiany.pl i organizowane jest wyłącznie w celu wyłonienia laureata nagrody internautów w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” (edycja 2021) wg sformułowanych w rozdz. II niniejszego regulaminu Zasad.
 3. Głosowanie internautów będzie trwało od 20 września 2021 r. od godz. 10:00 do 27 września 2021 r. do godziny 23:59.
 4. Codziennie można głosować maksymalnie na pięć z dwudziestu pięciu nominowanych projektów.
 5. Udział w głosowaniu jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 6. Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie z niżej wymienionych warunków (łącznie):
  a) posiadają dostęp do internetu oraz poczty elektronicznej (mają własny adres mail)
  b) zapoznały się i zaakceptowały Regulamin.
 7. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

II. Zasady głosowania internautów 

 1. Oddanie głosu jest równoznaczne z przyznaniem punktu. Od liczby zebranych punktów zależy pozycja projektu w rankingu. Nagrodę internautów zdobywa to przedsięwzięcie, które uzyska największą liczbę punktów.
 2. Przed oddaniem głosu Głosujący powinien zapoznać się z nominowanymi projektami.
 3. Oddanie głosu na projekt odbywa się poprzez:
 • kliknięcie przycisku „Głosuj” znajdującego się pod wybranym projektem
 • wpisanie poprawnego wyniku prostego zadania podanego w obrazku,
 • podanie swojego adresu e-mail
 • odznaczenie okienka reCAPTCHA
 • kliknięcie w link weryfikacyjny dostarczony do Głosującego automatycznie drogą e-mail na podany przez niego adres zaraz po kliknięciu „Głosuj” (brak potwierdzenia głosu poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny w ciągu 24 godzin będzie skutkować nieoddaniem głosu).

4. Te same czynności można powtórzyć, gdy chcemy oddać głosy na kolejne projekty. Jednego dnia można zagłosować maksymalnie na 5 różnych  nominowanych przedsięwzięć.
5. Zabronione jest korzystanie z metod lub programów mających na celu wygenerowanie przez Głosującego większej liczby głosów lub zakłócających działanie Serwisu.
6. Organizator dokonuje w trakcie trwania głosowania internautów weryfikacji zgodności oddanych głosów z Zasadami.
7. W przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do naruszenia przez Głosujących zasad oddawania głosów, ma prawo podjąć decyzję o umorzeniu głosów, co do których istnieje podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób niedozwolony.
8. Głosujący przez fakt oddania głosu potwierdza, że spełnia warunki uprawniające do głosowania internautów określone w treści Zasad.

III. Wynik głosowania internautów

 1. Im więcej głosów zdobędzie dany projekt, tym wyższą lokatę zajmuje w rankingu.
 2. Wyłącznym kryterium decydującym o uplasowaniu się projektu na danym miejscu listy rankingowej jest liczba zgromadzonych przez niego głosów.
 3. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów zgromadzą identyczną liczbę głosów, o uplasowaniu się danego projektu na ostatecznym miejscu na liście rankingowej decyduje kryterium czasowe – im wcześniejsza data/godzina zgromadzenia danej liczby głosów, tym wyższa lokata.
 4. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów otrzymuje tytuł „Mistrz zmian” w kategorii głosowanie internetowe, dyplom oraz statuetkę.

IV. Dane osobowe

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w Konkursie, co do zasady jest to zgoda.
 3. Głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji oddanych głosów w Konkursie.
 4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych (iod@podkarpackie.pl). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację oddanych głosów.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:

a) administratorem danych osobowych głosujących w Konkursie jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej „Administrator”).

b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w UMWP, z którym można się kontaktować

 • mailowo: iod@podkarpackie.pl
 • telefonicznie: 17 747 67 09 lub
 • listownie na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;

c) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w wyniku głosowania w Konkursie jest:

 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w okresie trwania Konkursu w celu rejestracji głosowania.
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci weryfikacji tożsamości osoby, która bierze udział w głosowaniu, umożliwienie Panu/Pani wzięcia w nim udziału.

d) Państwa dane osobowe będą przetwarzane, przez podmiot obsługujący Biuro Konkursu, tj. przez Smartlink Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, na podstawie zawartej umowy. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu dla internautów.

e) dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od głosujących.

f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

g) dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) – o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.

h) Głosujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

i) Głosujący ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Regulamin Konkursu

 Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia II edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” (zwanego dalej „Konkursem”) na najlepsze projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP).

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (UMWP) – Instytucja Zarządzająca RPO WP. Obsługa administracyjna wraz z prowadzeniem Biura Konkursu, przeprowadzeniem naboru uczestników oraz promocji laureatów została powierzona firmie Smartlink Sp. z o.o.
 2. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej efektywnych przedsięwzięć dofinansowanych w ramach RPO WP i ocena ich wpływu na rozwój regionu.
 4. Konkurs ma również na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej, popularyzowanie wiedzy o Funduszach Europejskich i ich roli w procesie rozwoju regionu, promocję efektów wdrażania RPO WP poprzez prezentację dobrych praktyk wyłonionych w trakcie Konkursu.

 

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć beneficjenci RPO WP na lata 2014-2020. Dopuszcza się przyjęcie do Konkursu projektów zakończonych pod względem rzeczowym.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty realizowane lub współorganizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz laureaci I edycji (zdobywcy głównych nagród).

 

III. Warunki udziału

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest otrzymanie zaproszenia do udziału i wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie cyfrowej, a następnie przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi projektu (min. 3, maks. 10 zdjęć) do Biura Konkursu.
 2. Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi muszą zostać wysłane na adres mailowy: konkurs@mistrzowskiezmiany.pl do 17 czerwca 2021 r., do godz. 23.59. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą̨ rozpatrywane.
 3. Obowiązkowe jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu braków formalnych pracownicy Biura Konkursu mogą̨ poprosić Uczestnika o uzupełnienie wskazanych danych.
 4. Wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza wraz z materiałami wizualnymi dotyczącymi zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu Konkursu oraz zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w celu promocji laureatów.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

IV. Kapituła Konkursu

 1. Laureatów wybiera Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej lub osoby przez niego wskazanej.
 2. W skład Kapituły wchodzą̨ przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Biura Konkursu oraz rzecznik Funduszy Europejskich w UMWP w Rzeszowie.
 3. Kapituła typuje projekty do udziału w Konkursie spośród wszystkich projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2014-2020.
 4. Ocena przedsięwzięć przebiega w trzech etapach:
  • Członkowie Kapituły oceniają wytypowane przedsięwzięcia (tylko poprawne pod względem formalnym) w systemie on-line
  • I spotkanie Kapituły – członkowie Kapituły z puli najwyżej ocenionych zgłoszeń nominują maksymalnie 25 projekty
  • II spotkanie Kapituły – po wizytach u nominowanych, których odwiedzą redaktor i fotograf, członkowie Kapituły dokonują wyboru 5 zwycięzców (po 1 w każdej kategorii)
 5. Kapituła podejmuje decyzje większością̨ głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły.

 

V. Kategorie Konkursu

Konkurs obejmuje 5 kategorii:

 • Inteligentny region – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi z uwzględnieniem regionalnych inteligentnych specjalizacji
 • Zielony region – projekty z rozwiązaniami przyjaznymi dla klimatu
 • Kreatywny region – projekty kulturalne, edukacyjne i turystyczne
 • Przyjazny region – projekty zwalczające nierówności, ubóstwo i dyskryminację, proponujące przyjazne rozwiązania dla mieszkańców
 • Bezpieczny region – projekty wzmacniające bezpieczeństwo, pomagające ratować zdrowie i życie mieszkańców.

 

VI. Kryteria oceny

 1. Podstawowe kryteria oceny dokonywanej przez Kapitułę to:
 • Opis efektów uzyskanych dzięki realizacji projektu oraz sposób prezentacji przeprowadzonej zmiany (opis do 1500 znaków) – od 0 do 15 pkt.
 • Przedstawienie dodatkowych elementów, które mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny (opis do 1000 znaków, linki do kampanii, filmów, galerii zdjęć etc.) – od 0 do 5 pkt.:
  • innowacyjność produktów, usług i innych rozwiązań, które zostały zastosowane
  • zastosowanie lub wdrożenie zielonych technologii oraz pokazanie pozytywnego wpływu na klimat i środowisko
  • uzyskane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia
  • zrealizowane ponadobowiązkowe akcje promocyjne, w których beneficjent wyeksponował wpływ Funduszy Europejskich
  • przestrzeganie polityk horyzontalnych, w tym np. zastosowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na ocenę mogą mieć wpływ materiały zebrane podczas wizytacji na miejscu realizacji projektu.

 

VII. Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach:
  • Inteligentny region
  • Zielony region
  • Kreatywny region
  • Przyjazny region
  • Bezpieczny region
 2. Dodatkową nagrodę otrzyma nominowany projekt, który uzyska najwięcej głosów w głosowaniu internetowym.
 3. Nominowani i laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej mistrzowskiezmiany.pl oraz w serwisach internetowych UMWP: www.podkarpackie.pl, www.rpo.podkarpackie.pl.
 4. Maksymalna liczba nominacji wynosi 25 – po 5 w każdej kategorii.
 5. Wszyscy nominowani otrzymają dyplom.
 6. Laureaci, czyli zdobywcy 1. miejsca w każdej z 5 kategorii, a także zwycięzca głosowania internetowego otrzymają główną nagrodę – statuetkę „Mistrzowska zmiana”.
 7. Wszyscy nominowani będą objęci kampanią promocyjną obejmującą m.in.:

 

VIII. Dane osobowe
 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych.
 4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych (iod@podkarpackie.pl). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia, a z uwagi na charakter promocyjny nagród brak zgody powoduje, że UMWP nie może wywiązać się ze zobowiązań określonych w pkt VII Regulaminu.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:

a) administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej „Administrator”).

b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w UMWP, z którym można się kontaktować

 • mailowo: iod@podkarpackie.pl
 • telefonicznie: 17 747 67 09 lub
 • listownie na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów;

c) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w wyniku zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie jest:

 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w okresie trwania Konkursu w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych, ewentualne opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów.
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w konkursie), umożliwienie Panu/Pani wzięcia w nim udziału, ewentualne opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów)

d) Państwa dane osobowe będą przetwarzane, przez podmiot obsługujący Biuro Konkursu, tj. przez Smartlink Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, na podstawie zawartej umowy. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

e) dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od uczestników Konkursu.

f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

g) dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) – o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.

h) uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

i) uczestnik Konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

IX. Prawo do wykorzystania materiałów
 

 1. Przesłane na Konkurs materiały wizualne i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez UMWP i nie będą zwracane.
 2. Uczestnik zgłaszający projekt ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub praw własności do materiałów wizualnych, jakie mogą wyniknąć w związku ze zgłoszeniem ich do Konkursu.
 3. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez dokonanie zgłoszenia projektu do Konkursu, uczestnik udziela UMWP niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez UMWP z utworów załączonych do zgłoszenia konkursowego, w szczególności zdjęć. Powyższa licencja obejmuje prawo do:
 • wykorzystania utworów w celach promocyjnych w ramach działalności UMWP, w tym m.in. poprzez wprowadzanie utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci typu Internet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci
 • upubliczniania utworów w formie elektronicznej
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy oraz w zakresie obrotu egzemplarzami, na których zostały one utrwalone
 • użyczenia lub najmu egzemplarzy
 • wykorzystania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji.

 

Biuro Konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”
e-mail: konkurs@mistrzowskiezmiany.pl
tel. kom.: 605 517 009, 605 166 002, 605 165 008