Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pełniący na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460, ze zm.), funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dalej „Administrator”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
  • mailowo: iod@podkarpackie.pl
  • telefonicznie: 17 747 67 09 lub
  • listownie na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO w okresie trwania Konkursu w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez podmiot obsługujący Biuro Konkursu, tj. przez Smartlink Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) – o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
 7. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 8. Jako administrator Państwa danych zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.